Commissie Organisatie & Marketing

Wat is de commissie Organisatie & Marketing

De commissie Organisatie & Marketing vormt de organisatorische denktank van de afdeling. Zij staat de algemeen bestuursleden Organisatie en Promotie & Ledenwerving terzijde bij de uitoefening van hun taken. Het takenpakket van de commissie is dan ook breed: zij concipiëren nieuwe evenementen, werken bestaande ideeën uit en evalueren de evenementen die reeds zijn georganiseerd. Zo krijgt het AB Organisatie niet enkel hulp bij de organisatorische taak, maar wordt hij tevens voorzien van de nodige feedback, waardoor wordt voorkomen dat deze enkel binnen het bestuur of bij algemene vergaderingen wordt gegeven. Aangezien het organiseren van evenementen onmogelijk zou zijn zonder de inzet van promotiemiddelen is een gecombineerde commissie naar opvatting van het bestuur noodzakelijk. Hierdoor wordt de coördinatie tussen de twee portefeuilles gefaciliteerd. De commissie vergadert in beginsel maandelijks.

Hoe word je lid van de commissie Organisatie?

De commissies worden per bestuursjaar bij bestuursbesluit ingesteld. Over toelating tot de commissie, alsook de wijze waarop dit dient te geschieden, besluit het bestuur. Om te bewerkstelligen dat iedereen gelijke kansen wordt geboden is besloten om een laagdrempelige sollicitatieprocedure in te stellen. Elk lid van de afdeling kan zodoende bij het bestuur solliciteren, doch aan de sollicitatie zelf worden nauwelijks inhoudelijke eisen gesteld.

Voor de commissie Organisatie & Marketing wordt gezocht naar gedreven en doelgerichte mensen die hun plannen willen omzetten in daden: doeners dus! Daarnaast is zaak dat leden kritisch kunnen kijken naar evenementen, en tevens initiatief tonen met suggesties voor en het organiseren van nieuwe evenementen.

Herken jij jezelf in bovenstaande eigenschappen? Het is mogelijk om te solliciteren middels een e-mail naar bestuur@jovdbreda.nl. Daarbij hoeft geen CV te worden bijgevoegd, maar het is wel noodzakelijk dat de sollicitatie wordt vergezeld van een motivatie.

Let op: momenteel werken de bestuursaliassen niet. Dit probleem wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Tot die tijd kunnen sollicitaties worden verstuurd naar robinschrantee1993@outlook.com.