Kascommissie

Wat is de Kascommissie?

De kascommissie is de enige statutair verankerde commissie en vormt dan ook een verplichte commissie van de afdeling. In tegenstelling tot de andere commissies, die door het bestuur worden ingesteld en wier leden door het bestuur tot de commissie worden benoemd, wordt de kascommissie jaarlijks door de Algemene Afdelingsvergadering ingesteld, bestaande uit ten minste twee personen die geen van allen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De taak van de kascommissie betreft het controleren van de vermogenstoestand van de afdeling door middel van het plegen van onderzoek naar de door het bestuur te bewaren boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die betrekking hebben op de administratie. Zij brengt daarover op de Jaarlijkse Afdelingsvergadering een verslag uit.

Hoe word je lid van de Kascommissie?

Leden van de kascommissie worden op voordracht van het bestuur door de Algemene Afdelingsvergadering benoemd. Hiervoor zal enig moment voorafgaand aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering een sollicitatieprocedure worden opengesteld. De termijn voor het indienen van sollicitaties, alsmede de eisen die daaraan zullen worden gesteld, worden te zijner tijd bekendgemaakt.