Bijstand

De JOVD is voorstander van hulp voor wie het nodig heeft. Wel moet de bijstand voldoende stimulansen bieden om aan het werk te gaan. De sollicitatieplicht wordt daarom strenger. Daartegenover staat dat mensen onder de zestig jaar in de bijstand het recht en de plicht krijgen om onderwijs en trainingen te volgen. Dit is erop gericht om mensen in de bijstand weer aan een baan te helpen. Zo worden de lasten voor het individu en de samenleving tot een minimum beperkt.

Het uitvoeren van verplicht vrijwilligerswerk door mensen in de bijstand is wat de JOVD betreft onhaalbaar en niet wenselijk. De kosten zijn te hoog en het risico op oneerlijke concurrentie ten opzichte van marktpartijen is bijna altijd aanwezig.

De JOVD is van mening dat met de decentralisaties van de rijksoverheid rond de bijstand ook meer beslissingsbevoegdheid naar de gemeenten moet worden overgebracht. Zo kunnen gemeenten, die vaak beter zicht hebben hun specifieke problematiek, ruimte te geven om bepaalde bijzondere programma’s, regelingen of re-integratie trajecten uit te voeren waar zij heil in zien. Een rationelere behandeling “op maat” wordt dan mogelijk.

De armoedeval, waarbij het meer loont om in een bijstandssituatie te verkeren dan te werken tegen een minimumloon, moet voorkomen te worden. Dit kan bewerkstelligd worden door de financiële voordelen waar bijstandsgerechtigden recht op hebben, zoals heffingskortingen en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, te versoberen of af te schaffen.

Terug